حضور در نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریایی

نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریای با حضور دریادار دوم فرهاد امیری، معاون وزیر دفاع و رئیس موسسه آمو...

ادامه مطلب