Main Picture

حضور در نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریایی

نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های داخلی در حوزه پیشرانه های دریای با حضور دریادار دوم فرهاد امیری، معاون وزیر دفاع و رئیس موسسه آمو...

ادامه مطلب